Termene si conditii

PROTECTIA DATELOR

Politică de confidențialitate

  1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, cu sediul în str. Jean Louis Calderon , nr. 1 – 5, sc A, etaj 7, ap. 29, sector 2, București , cod fiscal 44135174,  în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.festivalulserbanionescu.ro („Site-ul”).

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți client al Site-ului, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul cererii unei oferte sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

2.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații / contact / mesagerie whatsapp / mesagerie facebook, în măsura în care ne contactați în acest fel.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

3.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, respectiv pentru preluarea și validarea donațiilor plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării cereriid onației, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU

  pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

  pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul accesării website-ului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să ne contactatați la festivalulserbanionescu@gmail.com .

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU(de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru obținerea de prețuri necesare pentru întregirea ofertei cerute;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: festivalulserbanionescu@gmail.com

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica fișierelor cookies.

 

 

TERMENE SI CONDITII

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului www.festivalulserbanionescu.ro

Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.festivalulserbanionescu.ro de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

Drepturile asupra conținutului site-ului

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicațiilor software.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta toate drepturile de autor. Nu aveți dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați, dezasamblați aplicația software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informațiile, imaginile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea  ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului www.festivalulserbanionescu.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de  ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea  ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU.

Accesul si utilizarea paginii www.festivalulserbanionescu.ro sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe www.festivalulserbanionescu.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii www.festivalulserbanionescu.ro pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul www.festivalulserbanionescu.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților www.festivalulserbanionescu.ro .

Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU nu va acorda nici o garanție referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;

– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;

– inexistența pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului  www.festivalulserbanionescu.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU în lipsa unor acorduri ulterioare.

Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau ofertele prezentate în site este rugată să contacteze ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU  prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau ofertei în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură. 

Informații personale

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

Comunicarea cu vizitatorii site-ului

Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: chat online, adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site.

Această contactare are loc pentru a cere informații despre ofertele noastre, pentru a ne solicita informații, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată.

Inițierea contactului de către dumneavoastră îl considerăm / reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii de plata sau orice informație solicitată.

Ulterior desfășurării comunicării inițiale, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU  își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevante solicitării dumneavoastră, fără a avea caracter de newsletter. Aceste informații pot apărea în urma îmbunătățirii ofertelor noastre, lansarea de servicii noi care vin în ajutorul dumneavoastră sau aspecte care au legătură cu tematica discutată. Comunicarea se va realiza prin intermediul Microsoft Outlook sau MailChimp (https://mailchimp.com/gdpr/).

În acest sens ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU și-a stabilit un termen rezonabil de prelucrare ulterioară de 18 luni de la data inițierii comunicării.

Legătura cu alte site-uri

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU utile în legătură cu conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Infomațiile oferite prin intermediul site-ului.

Orice persoană care vizitează site-ul www.festivalulserbanionescu.ro  și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU în vederea efectuării de studii de piață; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU va păstra confidențialitatea acestor informații.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.

 

ANPC

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

E-mail: cabinet@anpc.ro

Telefonul consumatorilor: 021/9551

 

 

COOKIES

Politică privind fișierele cookies

  1. Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.festivalulserbanionescu.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți:

– numele cookie-ului; și

– conținutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

– îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;

– furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;

– anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

– limba în care este vizualizată o pagină de internet;

– moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;

– datele folosite în completarea formularului de cerere ofertă;

  • postarea comentariilor pe site.

4. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.

Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ȘERBAN IONESCU, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third-party cookie-uri”).

Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Facebook.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;

c. Cookie-uri pentru geotargetting;

d. Cookie-uri pentru publicitate;

e. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

  1. COOKIE-URI DE PERFORMANȚĂ

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

B. COOKIE-URI DE ANALIZĂ A UTILIZATORILOR

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

C. COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

D. COOKIE-URI PENTRU PUBLICITATE

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectivului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

8. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la: festivalulserbanionescu@gmail.com